Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Identiteit van de ondernemer

Matras-op-maat
Bedden Shop B.V.
Stuartweg 37
4131NH, Vianen

Telefoonnummer: +31 857735254

Bereikbaarheid:

 • – Telefonisch: van maandag t/m vrijdag vanaf 09:00 tot 13:00.
 • – E-mail: van maandag t/m vrijdag vanaf 09:00 tot 17:00.

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 81157797

BTW-nummer: NL861959735B01

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke overeenkomst op afstand die vervolgens tussen ondernemer en consument tot stand komt. Door het plaatsen van een bestelling geeft de consument te kennen in te stemmen met de toepasselijkheid en inhoud van deze voorwaarden. Eventuele algemene voorwaarden van de consument zijn niet van toepassing, tenzij deze door de ondernemer schriftelijk zijn aanvaard.

De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, waaronder betaling van de prijs van het aangeboden product of dienst middels de op de website opgenomen betaalfaciliteit.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Het aanbod

De geldigheidsduur van een aanbod en speciale voorwaarden waaronder een product of dienst worden aangeboden zijn in het aanbod vermeld. De ondernemer behoudt zich het recht voor de duur van een aanbieding te verlengen dan wel te verkorten zonder voorafgaande aankondiging.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Producten kunnen echter afwijken van de op de afbeelding afgebeelde producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten ten aanzien van de omschrijving van producten en diensten in het aanbod binden de ondernemer niet.

De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief BTW, de prijs en de BTW worden vermeld op de coupon en kunnen fungeren als factuur voor zakelijke aankopen. Andere facturen dan deze zullen niet door de ondernemer worden geleverd.

Prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 • – Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • – De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

De levering en montage

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bovendien zal de ondernemer zich inspannen om het gekochte artikel zo spoedig mogelijk te leveren. Wil consument naar aanleiding van vertraging het artikel annuleren, kan dit niet zonder bijbehorende kosten plaatsvinden. Bij vervangende artikelen kan herroepingsrecht niet worden uitgesloten.

Herroepingsrecht

Bij producten;
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • – Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • – Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • – Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 • – De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 8 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • – De genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 • – Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 • – Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 8 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor de volgende producten:

 • – Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de ondernemer geen invloed heeft.
 • – Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.
 • – Die door de consument in gebruik genomen zijn.
 • – Die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
 • – Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
 • – Die snel kunnen bederven of verouderen.
 • – Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de ondernemer geen invloed heeft.
 • – Voor losse kranten en tijdschriften.
 • – Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor diensten:

 • – Betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode.
 • – Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.
 • – Betreffende weddenschappen en loterijen.

Conformiteit en Garantie

De consument is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer van zijn/haar product. Indien een verkeerde invoer, is de ondernemer hier niet voor verantwoordelijk evenals aansprakelijk.

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Indien niet anders vermeld bij de productspecificaties biedt de ondernemer standaard een jaar garantie op de producten. Als de consument aanspraak wenst te maken op de garantie is het een vereiste dit per e-mail ([email protected]) aan onze klantenservice kenbaar te maken.

Er geldt geen garantie in de volgende omstandigheden:

 • – Ten aanzien van normale slijtage
 • – Indien de originele aankoopfactuur niet meer aanwezig is of deze is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt
 • – Bij onoordeelkundig gebruik
 • – Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid
 • – Bij van buitenaf komend onheil (b.v. blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen etc.)
 • – Indien anderen dan de leverancier, zonder voorafgaande toestemming, herstel of andere werkzaamheden aan het artikel hebben uitgevoerd

Duurtransacties: opzegging en duur

Opzegging:
Volgens de wet ‘Kopen Op Afstand’ kunt u uw webshop bestelling kosteloos annuleren binnen 14 dagen na de datum waarop u besteld heeft. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • – Het product is onbeschadigd en zit in de originele en ongeopende verpakking.
 • – Het product is ongebruikt en ongemonteerd.
 • – Het product is niet speciaal voor u aangepast.

Mocht u de bestelling langer dan 14 dagen na de datum waarop u besteld heeft annuleren zijn wij genoodzaakt annuleringskosten in rekening te brengen. Hiervoor geldt dat 30% van het aankoop bedrag zal moeten worden vergoed aan de ondernemer. Deze kosten worden in rekening gebracht, omdat de kosten die zijn gemaakt om uw bestelling te kunnen verwerken, met het doel tot uitlevering onomkeerbaar zijn. Bent u gebeld voor een leverafspraak of heeft u de bestelling al ontvangen wanneer u wilt annuleren, dan rekenen wij hier 50% annuleringskosten voor. Ook rekenen wij 150 euro voorrijkosten wanneer u dit op wil laten halen.

Annulering van uw bestelling dient schriftelijk (of via de mail) te worden ingediend bij Matras-op-maat. Schriftelijk kan dit worden verstuurd naar: Stuartweg 37, 4131NH te Vianen, via de mail kan dit naar [email protected]. Annuleringen via de telefoon gelden niet als geldige annulering, ongeacht of de persoon aan de telefoon dit toezegt, alleen schriftelijke (of via de mail) kan de bestelling worden geannuleerd.

Kosten voor het eventueel terugsturen van producten is voor rekening van de consument en kunnen niet worden verhaald op de ondernemer.

Duur:
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 8 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 8 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Intellectueel eigendom

De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Matras-op-maat, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Persoonsgegevens

Matras-op-maat zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Matras-op-maat neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op al het aanbod van de ondernemer, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk gesloten.

Rechten

De consument kan ten alle tijden de ondernemer vragen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Dit dient per e-mail plaats te vinden. Eveneens kan de consument per e-mail de ondernemer vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen. De ondernemer zal deze verzoeken zo spoedig mogelijk verwerken. Indien de consument geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kan de consument de ondernemer hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen als de consument een e-mailadres heeft opgegeven.

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage: Modelformulier voor herroeping

Enkel dit formulier invullen en terugzenden wanneer de consument de overeenkomst wil herroepen.

Aan: [naam ondernemer]
[geografisch adres ondernemer]
[faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.